بیمه پارسیان
بازدید: 218
کد: 23
زمان انتشار: دوشنبه 12 خرداد 1399

دکمه ارسال پیشنهاد

دکمه ارسال پيشنهاد در سیستم فناوران  براي زماني کاربرد دارد که واحدي در يکي از وضعيت هاي ابطال/مرخصي/تعليق باشد. با این دکمه پیشنهاد  به سرپرست همان واحد ارسال ميگردد  تا بقيه فرآیند صدور  توسط سرپرست انجام شود و کد صدور به کد سرپرستي تغيير مينمايد.
آخرین بروزرسانی: دوشنبه 12 خرداد 1399 14:11:24